Članek
Suzana Lep Šimenko, govor 8. 10. 2015
Objavljeno Oct 12, 2015

Dragi domoljubi in borci za pravično in demokratično Slovenijo, lepo pozdravljeni! Želimo si pravične, demokratične in uspešne Slovenije, države, ki spoštuje človekove pravice, kjer deluje vladavina prava. Želimo pa si tudi države, ki je ekonomsko uspešna. Kje pa smo danes?

Četudi nekateri statistični podatki in napovedi nakazujejo izboljšanje stanja v Sloveniji, ti podatki še ne vlivajo optimizma, saj smo še zmeraj zelo daleč za obdobjem pred krizo. Pred začetkom krize smo imeli 60.000 brezposelnih, danes, po sicer manjšem padanju števila brezposelnih, je brezposelnih še zmeraj okoli 50.000 več kot leta 2008. Dejstvo je tudi, da je gospodarska rast, ki jo mnogi tako radi izpostavljajo, v preteklem letu posledica povečanega izvoza, ki je zlasti posledica izboljšanja stanja v naših glavnih trgovinskih partnericah, in javnih infrastrukturnih projektov, ki so posledica zaključka stare finančne perspektive in posledično večjega črpanja evropskih sredstev. Oboje se bo odražalo tudi v letošnjem letu in v kolikor ne bo prišlo do konkretnih reform, lahko pričakujemo bistveno slabše rezultate v prihodnjih letih.

Javne finance v Sloveniji niso uravnotežene, smo  zelo zadolžena država, ki skoraj 1,1 milijardo evrov letno nameni za obresti oziroma okoli 13 % vseh prihodkov, ki jih v proračun prejmemo. Vsak posameznik pa lahko na primeru svojega gospodinjstva preračuna kako visok strošek predstavljajo zgolj obresti. Če je še v letu 2008 državni dolg znašal 8 milijard €, smo s pospešenim zadolževanjem v preteklih letih, dolg do danes povečali na 32 milijard €. Kdaj in kako bomo to povrnili? Potrebno je izpostaviti, da se zadnja leta nismo zadolževali zaradi investiranja in zagona razvoja naše države, temveč predvsem za ohranjanje socialnega miru v državi.

Tudi iz priporočil Evropske komisije, je jasno razvidno, da moramo v državi še veliko narediti. O izboljšanju stanja bomo tako lahko govorili šele takrat, ko bomo ustvarili nekaj deset tisoč novih delovnih mest v zasebnem sektorju in ko bo le to občutilo gospodarstvo in državljani RS, tako z novimi delovnimi mesti kot tudi boljšimi storitvami, ki jih zagotavlja država in ne s socialnimi korekturami. Obstoječa oblast, pa tega glede na to kar počne ni sposobna narediti.

Kaj pa kažejo mednarodne lestvice, ki jih pripravljajo ugledne in neodvisne institucije? Lestvica ekonomske svobode, ki je prvi pogoj za večjo konkurenčnost gospodarstva, kaže, da imamo v Sloveniji gospodarski model, kjer ima država preveliko vlogo, kjer se politika vmešava v gospodarstvo, kjer se preprečuje privatizacijo državnega premoženja, kjer ni razvojne naravnanosti in strukturnih reform. Slovenija se na lestvici ekonomske svobode uvršča iz leta v leto slabše. Med 157 državami sveta, smo se skupaj z Nigerijo in Kitajsko uvrstili na 111. mesto. Pred nami so države kot so Vietnam, Tanzanija, Namibija in podobne. Smo ekonomsko najmanj svobodna država Evropske unije. V Evropi pa za nami zaostaja le Ukrajina. Smo na koncu tretjega kvartila glede na oceno med vsemi 157 državami.

Zakaj je ekonomska svoboda pomembna? Zato ker države, ki so ekonomsko svobodne prekašajo nesvobodne po kazalcih blagostanja. Zato ker imajo države, ki so ekonomsko svobodne bistveno večji povprečni BDP na prebivalca kot ekonomsko nesvobodne. Ker je povprečni dohodek 10% najrevnejših za 50% večji kot  celotni povprečni dohodek ekonomsko najmanj svobodnih. Ker je pričakovana življenjska doba v ekonomsko najbolj svobodnih 80 let, medtem kot v ekonomsko nesvobodnih 63 let.  Ker so politične in državljanske svoboščine v ekonomsko svobodnih državah bistveno višje kot v nesvobodnih državah.

V analizi ekonomske svobode se ocenjujejo področja kot so obseg paradržave, pravni sistem in lastninske pravice, trdnost valute, svoboda mednarodne trgovine in predpisi. In kje smo najslabši? Pri javni porabi, davčnih stopnjah, neodvisnosti sodstva, nepristranskosti sodstva, tujih investicijah, predpisih o zaposlovanju in administrativnih zahtevah pri poslovanju.

Smo v obdobju, ko v državnem zboru sprejemamo proračuna za leti 2016 in 2017, kjer pa žal ni zaznati nujno potrebnih reform, ki bi pozitivno vplivala na rezultate ekonomske svobode Slovenije v prihodnjih letih, kot tudi ne na področju pravosodja. Minister za pravosodje je sicer ob svojem prvem letu delovanja ocenil, da razmere v sodstvu niso tako slabe, da bi se nad njega »spravili z ognjem in mečem«. Pa še kako to drži.

Dragi domoljubi, smo za pravično, svodobno, demokratično in uspešno Slovenijo.